Závod

Startovné – Ostrava (15.6.2019)

Do 10.4.2019 150,-Kč/účastník
11.4.2019 – 10.5.2019 200,-Kč/účastník
11.5.2019 – 10.6.2019 250,-Kč/účastník
Na místě 300,-Kč/účastník

Od 11.6.2019 registrace možná pouze na místě.

Startovné – Ski Bílá (14.9.2019)

Do 1.6.2019 150,-Kč/účastník
2.6.2019 – 31.7.2019 200,-Kč/účastník
1.8.2019 – 10.9.2019 250,-Kč/účastník
Na místě 300,-Kč/účastník
Od 11.9.2019 registrace možná pouze na místě.

Startovné zahrnuje: organizační zajištění závodu, občerstvení pro účastníky závodu, nákrčník a dárky od sponzorů pro každého účastníka závodu*, medaili v cíli závodu, označení závodníků.

Startovné nezahrnuje: vše, co není uvedeno v ‚startovné zahrnuje‘.

*pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah balíčku pro účastníky, stejně jako odlišit jeho obsah pro závodníky registrované online.

1. Závod může absolvovat pouze účastník, který je registrovaný a má řádně zaplacené startovné.
2. Po registraci budou zaslány údaje k platbě na e-mailovou adresu uvedenou v on-line přihlášce.
3. Startovné se z organizačních a administrativních důvodů nevrací. Účastník závodu může převést registraci na náhradníka nejpozději však do 13. 6. 2019 (Ostrava) nebo 12.9.2019 (Ski Bílá), a to písemným oznámením (e-mailem) pořadateli. Pro náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního účastníka včetně dodatečné registrace vyplněním formuláře přihlášky.
4. Minimální počet online registrovaných závodníků v každé kategorii je 5. V případě nenaplnění tohoto počtu bude kategorie sloučena s jinou, nejbližší. O této skutečnosti budeme zákonné zástupce informovat e-mailem.
5. Maximální počet závodníků pro jeden závod ve všech kategoriích dohromady je 150.

Místo a datum konání závodu

15.6.2019 – Ostrava – Poruba, Lesopark Osošník (směr Stará Plesná)

Mapa

14.9.2019 – Ski Bílá, Beskydy

Mapa

Pravidla závodu

Závodníci

1. Závodníci jsou rozřazeni do 3 kategorií:
I. kategorie: 5 – 7 let (start 13:00, 7+ překážek, 300m+)
II. kategorie: 8 – 12 let (start 14:00, 12+ překážek, 800m+)
III. kategorie: 13 – 16 let (start 15:30, 15+ překážek, 1200m+)

Vyhlášení nejlepších závodníků po ukončení závodu každé kategorie.

(Rozhodující je věk závodníka v den závodu)

Registrace a prezence

1. Závodníci jsou povinni se registrovat prostřednictvím on line formuláře a uvést v něm pravdivé informace. Uvedené informace se pořadatel zavazuje používat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Závodníci jsou povinni vygenerovat si tzv. Reverz a podepsaný zákonným zástupcem jej odevzdat při registraci před startem závodu. Neodevzdání reverzu má za následek vyloučení závodníka ze stratu v závodech.

3. Změna v registraci je možná pouze před startem.

4. Závodník je povinen se dostavit na prezenci, nejpozději 30 minut před plánovaným startem dané kategorie, kde odevzdá tzv. Reverz, oproti kterému obdrží startovní číslo.

5. Organizátor má právo kdykoliv uzavřít registraci z kapacitních důvodů bez předchozího oznámení. Neučiní-li tak, uzavírá se online registrace ve stanoveném termínu před konáním závodu a poté je možné registrovat se pouze v místě konání závodu (viz tabulka startovného).

Trať a překážky

1. Délka tratě je orientační a její stav odpovídá momentálním klimatickým podmínkám, tzn. že se závodník může setkat s blátem, vodou i prachem. Trať je viditelně vyznačena a se způsobem vyznačení jsou závodníci seznámeni před startem.

2. Počet překážek je přibližný a určuje jejich minimální počet. Skutečný počet překážek je závislý na terénu a klimatických podmínkách.
3. Překážky jsou povinné, počet pokusů není omezen ani počtem ani časem. Závodník musí zrealizovat alespoň jeden pokus o překonání překážky.
4. V případě nezdolání některé z překážek musí závodník vykonat tzv. trestný cvik přímo u každé takové překážky.
5. Trestný cvik se liší dle kategorie:
I. kategorie: 10 dřepů
II. kategorie: 10 dřepů s výskokem, tzv. žabáků
III. kategorie: 10 tzv.angličáků (= dřep, vzpor, klik, výskok)

6. V případě nezdolání překážky a/nebo neprovedení trestného cviku je závodník diskvalifikován.

7. Vzájemná pomoc závodníků při zdolávání překážek je povolena.
8. Závodníci se s největší pravděpodobností na trati ušpiní (voda, bláto, prach…), a proto doporučujeme zvážit odpovídající oděv a obuv.
9. Případná osobní omezení závodníka je třeba oznámit při registraci a zároveň traťovému rozhodci u překážky.
10. Divákům je vstup na trať zakázán. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu porušení tohoto zákazu.

Diskvalifikace – důvody k jejímu uplatnění

1. Uvedení nepravdivých informací nebo neodevzdání tzv. Reverzu při prezentaci.

2. Nedodržení vyznačené trasy včetně používání zkratek.

3. Nezdolání nebo vynechání překážky a/nebo nevykonání trestného cviku.

4. Odložení nebo odhození jakékoliv součásti oděvu nebo vybavení, ve kterém závodník vystartoval na trať.

5. Ztráta, poškození nebo zničení startovního čísla.

6. Odhození odpadků.

7. Přijetí cizí pomoci od diváků nebo závodníků jiné kategorie či startovní vlny.

8. Testování překážky před startem.

9. Nesportovní chování, zejména nedodržení kodexu závodníka.

Kodex závodníka

1. Od závodníka se očekává sportovní chování po celou dobu konání závodů.
2. Závodník dbá pokynů organizátorů.
3. Pomalejší běžec uvolní trať rychlejšímu závodníkovi, zejména při předbíhání.
4. Závodník záměrně nebrání žádným způsobem v běhu nebo překonávání překážek či provádění trestného cviku jiným závodníkům.
5. Závodník, který je svědkem zranění nepokračuje v závodu, aniž by informoval pořadatele. takto vzniklá časová ztráta je závodníkovi kompenzována.
6. Závodník poskytne pomoc jinému závodníkovi, který se ocitne v nouzi.
7. Závodník povzbuzuje ostatní závodníky výhradně slovně, ale zdrží se hanlivých, posměšných, vulgárních či jiných výrazů, a to včetně výrazů s podtextem diskriminace.
8. Na trať je zakázán vstup v tretrách, kopačkách a podobné obuvi.

Výsledky

1. Vyhlášení nejlepších závodníků proběhne vždy po ukončení závodu v dané kategorii a po jejím vyhodnocení.
2. Závodník a závodnice, kteří obsadí první místo v každé kategorii, obdrží věcné ceny na místě.
3. Nedostaví-li se závodník či závodnice, jež se umístil/a na prvním místě v dané kategorii, věcná cena propadá ve prospěch pořadatele.
4. Výsledky závodníků všech kategorií budou zveřejněny na tomto webu závodu po jejich vyhodnocení.

Nepřízeň počasí a další okolnosti

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trati, překážek nebo na pozastavení či zrušení závodů z důvodu zásahu vyšší moci, a to zejména:
– velmi nepříznivých klimatických podmínek
– nepředvídatelných živelných pohrom či katastrof
– omezení bezpečnostních rizik
– organizačních nebo technických potíží


Pořadatel si dále vyhrazuje právo na doplnění či změnu těchto pravidel, zejména v souvislosti s aktuálními podmínkami, které mohou nastat. 

Reverz

OFICIÁLNÍ VIDEO ZE ZÁVODU TOP KID RUN 2016
OFICIÁLNÍ VIDEO ZE ZÁVODU TOP KID RUN 2017