TOP KID RUN

Místo a datum konání závodu

Lesopark Osošník Ostrava, 18.6.2022

Závodníci

Věkové kategorie závodů TOP KID RUN:
I. kategorie: 3 – 5 let (start 14:00, 7 a více překážek, minimálně 300m)
II. kategorie: 6 – 8 let (start 14:30, 12 a více překážek, minimálně 800m)
III. a) kategorie: 9 – 12 let (start 15:00, 15 a více překážek, minimálně 1500m)
III. b) kategorie: 13 – 16 let (start 15:00, 15 a více překážek, minimálně 1500m)

Rozhodující je věk závodníka v den závodu. Časy startů jednotlivých kategorií jsou orientační a mohou se změnit zejména v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v místě startu.

Startovné

do 18.5.2022250,-Kč/účastník
19.5.2022 – 11.6.2022300,-Kč/účastník
Na místě bez balíčku300,-Kč/účastník

Registrace na místě nezahrnuje startovní balíček.

Startovné zahrnuje:

 • Organizační zajištění závodu,
 • označení závodníků (čip, identifikační páska),
 • časomíru,
 • občerstvení pro účastníky závodu,
 • dárky TOP KID RUN a pozornosti od sponzorů pro každého účastníka závodu registrovaného předem (platí pouze pro REGISTRACE, nikoliv pro REZERVACE),
 • drobný dárek pro závodníky s REZERVACÍ online (neplatí pro REGISTRACE),
 • medaili v cíli závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah balíčku pro účastníky.

Účastníci i diváci akce jsou povinni dodržet aktuálně platná hygienická opatření.

Pravidla závodu

 1. Závod může absolvovat pouze účastník (bez doprovodu dospělé osoby), který je registrovaný a má řádně zaplacené startovné.
 2. Závodník absolvuje závod ve své věkové kategorii. Na přání zákonného zástupce lze závodníka přeřadit do vyšší věkové kategorie (nikoliv do kategorie nižší). Tuto volbu je nezbytné uvést v poli „Poznámka“ v přihlášce, jinak na toto přání nebude brán zřetel.
 3. Po registraci budou zaslány údaje k platbě na e-mailovou adresu uvedenou v on-line přihlášce. (Přihlášky jsou zpracovávány ručně, může proto docházet k časové prodlevě).
 4. Startovné se z organizačních a administrativních důvodů nevrací. Účastník závodu může převést registraci na náhradníka nejpozději však 24 hodin před konáním závodu, a to písemným oznámením (e-mailem) pořadateli. Pro náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního účastníka, včetně dodatečné registrace vyplněním formuláře přihlášky.
 5. Minimální počet online registrovaných závodníků v každé kategorii je 5. V případě nenaplnění tohoto počtu bude kategorie sloučena s jinou, nejbližší. O této skutečnosti budeme zákonné zástupce informovat před startem závodu.
 6. Závodníci na trať vybíhají v tzv. „vlnách“ v maximálním počtu 10 závodníků v jedné vlně.
 7. Rozlosování závodníků do startovních vln bude k dispozici 3 dny před závodem. Rozdělení závodníků do vln je náhodné. Z organizačních důvodů nelze reflektovat jednotlivá přání účastníků.

Počet závodníků v jednom závodě je omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv registraci uzavřít.

Registrace a prezence

 1. Závodníci jsou povinni se registrovat prostřednictvím on line formuláře a uvést v něm pravdivé informace. Uvedené informace se pořadatel zavazuje používat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Závodníci jsou povinni vygenerovat si tzv. Reverz a podepsaný zákonným zástupcem jej odevzdat při registraci před startem závodu. Neodevzdání reverzu má za následek vyloučení závodníka ze stratu v závodech.
 3. Změna v registraci je možná pouze před startem.
 4. Závodník je povinen se dostavit na prezenci, nejpozději 30 minut před plánovaným startem dané kategorie, kde odevzdá tzv. Reverz, oproti kterému obdrží startovní číslo.
 5. Organizátor má právo kdykoliv uzavřít registraci z kapacitních důvodů bez předchozího oznámení. Neučiní-li tak, uzavírá se online registrace ve stanoveném termínu před konáním závodu a poté je možné registrovat se pouze v místě konání závodu (viz tabulka startovného).

Trať a překážky

 1. Délka tratě je orientační a její stav odpovídá momentálním klimatickým podmínkám, tzn. že se závodník může setkat s blátem, vodou i prachem. Trať je viditelně vyznačena a se způsobem vyznačení jsou závodníci seznámeni před startem.
 2. Počet překážek je přibližný a určuje jejich minimální počet. Skutečný počet překážek je závislý na terénu a klimatických podmínkách.
 3. Překážky jsou povinné, počet pokusů není omezen ani počtem ani časem. Závodník musí zrealizovat alespoň jeden pokus o překonání překážky.
 4. V případě nezdolání některé z překážek musí závodník vykonat tzv. trestný cvik přímo u každé takové překážky.
 5. Trestný cvik se liší dle věkové kategorie:
  1. kategorie: min. 5m „po čtyřech“ (vzdálenost dle obtížnosti nezdolané překážky)
  2. kategorie: min. 5m „zaječí běh“ (vzdálenost dle obtížnosti nezdolané překážky)
  3. kategorie: min 10m „zaječí běh“ (vzdálenost dle obtížnosti nezdolané překážky)
 6. Trestné cviky pro FUN vlnu jsou dobrovolné.
 7. V případě nezdolání překážky a/nebo neprovedení trestného cviku je závodník diskvalifikován.
 8. Vzájemná pomoc závodníků při zdolávání překážek je povolena.
 9. Závodníci se s největší pravděpodobností na trati ušpiní (voda, bláto, prach…), a proto doporučujeme zvážit odpovídající oděv a obuv.
 10. Případná osobní omezení závodníka je třeba oznámit při registraci a zároveň traťovému rozhodci u překážky.
 11. Divákům je vstup na trať zakázán. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu porušení tohoto zákazu.

Diskvalifikace – důvody k jejímu uplatnění

 1. Uvedení nepravdivých informací nebo neodevzdání tzv. Reverzu při prezentaci.
 2. Nedodržení vyznačené trasy včetně používání zkratek.
 3. Nezdolání nebo vynechání překážky a/nebo nevykonání trestného cviku.
 4. Odložení nebo odhození jakékoliv součásti oděvu nebo vybavení, ve kterém závodník vystartoval na trať.
 5. Ztráta, poškození nebo zničení startovního čísla nebo čipu.
 6. Odhození odpadků.
 7. Přijetí cizí pomoci od diváků nebo závodníků jiné kategorie jiné startovní vlny.
 8. Testování překážky před startem.
 9. Nesportovní chování, zejména nedodržení kodexu závodníka.

Kodex závodníka

 1. Od závodníka se očekává sportovní chování po celou dobu konání závodů.
 2. Závodník dbá pokynů organizátorů.
 3. Pomalejší běžec uvolní trať rychlejšímu závodníkovi, zejména při předbíhání.
 4. Závodník záměrně nebrání žádným způsobem v běhu nebo překonávání překážek či provádění trestného cviku jiným závodníkům.
 5. Závodník, který je svědkem zranění nepokračuje v závodu, aniž by informoval pořadatele. Takto vzniklá časová ztráta je závodníkovi kompenzována.
 6. Závodník poskytne pomoc jinému závodníkovi, který se ocitne v nouzi.
 7. Závodník povzbuzuje ostatní závodníky výhradně slovně, ale zdrží se hanlivých, posměšných, vulgárních či jiných výrazů, a to včetně výrazů s podtextem diskriminace.
 8. Na trať je zakázán vstup v tretrách, kopačkách a podobné obuvi.

Výsledky

 1. Vyhlášení nejlepších závodníků proběhne vždy po ukončení závodu v dané kategorii a po jejím vyhodnocení.
 2. Závodník a závodnice, kteří obsadí první místo v každé kategorii (mimo FUN vlnu), obdrží věcné ceny na místě.
 3. Nedostaví-li se závodník či závodnice, jež se umístil/a na prvním místě v dané kategorii, věcná cena propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Výsledky závodníků všech kategorií (mimo FUN vlnu) budou zveřejněny na tomto webu závodu po jejich vyhodnocení.

Nepřízeň počasí a další okolnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trati, překážek nebo na pozastavení či zrušení závodů z důvodu zásahu vyšší moci, a to zejména:

 • velmi nepříznivých klimatických podmínek
 • nepředvídatelných živelných pohrom či katastrof
 • omezení bezpečnostních rizik
 • organizačních nebo technických potíží